Een veilige sportomgeving

Trainers(sters) en begeleiders binnen een sportvereniging hebben een belangrijke functie. Zij werken met kinderen die in sportief en persoonlijk opzicht volop in ontwikkeling zijn. Het gaat vaak om meer dan sporten alleen. Kinderen zijn er om sociaal-emotioneel te groeien en vooral om ‘samen’ te sporten. De vereniging heeft dan ook de taak om ‘een veilige omgeving’ te creëren waarin kinderen zich op hun gemak voelen.

Helaas komt het op alle plekken in de samenleving voor dat kinderen zich bedreigd voelen en  slachtoffer zijn van verbaal, non-verbaal of fysiek geweld waarbij vaak sprake is van een machtssituatie. Dit komt ook voor bij sportverenigingen. Bij kinderen onderling is vaak sprake van pestgedrag. Er wordt een onaardige of kwetsende opmerking over iemands uiterlijk gemaakt, iemand wordt buitengesloten omdat hij minder goed presteert of iemand wordt genegeerd vanwege zijn afkomst. We kennen hiervan voorbeelden genoeg. Vaak heeft het zo veel invloed op kinderen dat zij de situatie vermijden als zij niet geholpen worden. Dit kan voor kinderen een reden zijn om niet meer deel te nemen aan de gymlessen en definitief te stoppen met sporten.

A.G.V.Losser heeft zich het afgelopen jaar actief beziggehouden met het creëren van een ‘veilige sportomgeving’. Zo zijn er bijeenkomsten geweest met de leiding en het bestuur, er zijn gedragsregels vastgesteld, er is een klachtencommissie benoemd en er is een vertrouwenspersoon aangesteld.  De vereniging heeft hiervoor contact gezocht met andere verenigingen binnen de gemeente Losser en zich laten adviseren door o.a. het NOC*NSF. Dit alles heeft geleid tot een duidelijk protocol waarin gedragsregels, procedures en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het belangrijkste uitgangspunt van de vereniging is ‘preventie’, het voorkomen van ongewenste situaties. 
Uiteindelijk streeft AGVL ernaar een vereniging te zijn die zich bewust is van de risico’s van alle vormen van ‘ongewenst gedrag’, waaronder ook seksuele intimidatie. Een voorwaarde hiervoor is het bespreekbaar maken van dit onderwerp en het bevorderen van de openheid binnen de vereniging.
Het protocol is te vinden onder Media, Bestanden of via de volgende link: Protocol ongewenst gedrag AGVL. Voor de gedragsregels verwijzen wij u naar Hoofdstuk 2 van het protocol.

Wanneer je gepest wordt….
Indien uw kind geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, dan kunt u als ouder of kan uw kind zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de vereniging.
Het kan dan gaan om ongewenste gedragingen tussen kinderen of volwassenen op de les, maar het kan ook gaan om ongewenst gedrag van de trainer of trainster. Onbehoorlijk en ongewenst gedrag van een jeugdlid richting de trainer is ook denkbaar. De vertrouwenspersoon is er dan ook voor iedereen binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij klachten, is het aanspreekpunt bij klachten en verwijst door als dat nodig is.
Natuurlijk zullen kleine voorvallen en pesterijtjes tussen kinderen besproken worden met de eigen trainster; dit is ook het meest wenselijk. Echter, er zijn situaties denkbaar dat er juist redenen zijn om met een onafhankelijke persoon te spreken. In dat geval kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon bespreekt samen met u en/of uw kind het ongewenste gedrag. Lichte zaken kunnen wellicht informeel worden opgelost. Bij zwaardere zaken zal de vertrouwenspersoon u kunnen helpen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt de klacht en werkt deze af.
Zie voor de contactgegevens de pagina 'Delegaties(s)'.

Reacties zijn gesloten.